ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Министерство на енергетиката „Енергийна ефективност в индустрията“

Изпълнение на проекта

BGENERGY-2.003-0008

„Подобряване енергийната ефективност в Курсор ЕООД“

Бенефициент: Курсор ЕООД

Програмен оператор: Министерство на енергетиката

Бюджет на проекта: 386 900 лв.

Продължителност: 19.05.2023г. – 30.04.2024г

Цел на проекта: Подобряване енергийната ефективност в индустриалният процес, с внедряване енергийно ефективни решения и технологии и по-ефективно управление, с които да намали потреблението на енергия в своето производство.

Kратко описание на проекта: Проектното предложение се подава от фирма Курсор ЕООД с основна дейност в сферата на строителство на жилищни и нежилищни сгради. Дейностите, които изпълнява в процеса на строителството са подготовка на терени за строителство на сгради, изкопи свързани с изграждане, присъединяване и прокарване на инсталации. Производство и монтаж на метални изделия и конструкции влагани в обектите на които дружеството е изпълнител. Работа по цялостно строителство на сгради и големи обекти, като подизпълнител. Целта на проекта е внедряване на енергийно ефективни решения и технологии, по-ефективно управление и намаляване на потреблението на енергия. Подобряване на енергийната ефективност със серия от мерки, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството, повишаване конкурентоспособността и създаването на нови работни места в дружеството. За реализация на проекта се предвижда изпълнение на дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност препоръчани и описани в Доклад от обследване на енергийна ефективност, одит на проекта, управление на проекта, мерки по информираност и публичност. Целева група на проекта: Освен благоприятният ефект вследствие изпълнение на заложените дейности по проекта върху дружество Курсор ЕООД, като повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и повишаване конкурентоспособността на дружеството. Като основна целева група (крайна целева група) по настоящият проект върху която ще се отрази ефекта от постигнатите резултати са гражданите на територията на страната, в частност ползвателите на съответния продукт. В резултат на изпълнението на проекта ще се постигнат следните основни резултати: Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – 410,165 t CO2/г Прогнозни годишни енергийни спестявания – 347,597 MWh/г Прогнозни годишни парични спестявания – 82 238,74 евро/г Брой промишлени процеси, в които са въведени мерки за подобряване на енергийна ефективност – 2 бр.

Ще бъдат изпълнени следните енергоспестяващи мерки:

1. Доставка и въвеждане в експлоатация на мултифункционален багер с челен товарач

2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини мултифункционален багер с челен товарач

3. Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини верижен бегер с въртащ се купол на 360 градуса

4. Инсталиране и въвеждане в експлоатация на нова тръбна система за оползотворяване на отпадната топлина енергия

5. Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинк и контрол на енергопотреблението

Линк към сайта на програмата : www.eeagrants.bg