Откриване на процедура с публична покана за определяне на изпълните

“Доставка и въвеждане в експлоатация на Мултифункционален багер с челен товарач – 1бр.” в изпълнени на договор „Подобряване енергийната ефективност в Курсор ЕООД“ номер BGENERGY-2.003-0008,  по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“, Оперативна    програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

 1. Предмет на процедурата: “Доставка и въвеждане в експлоатация на Мултифункционален багер с челен товарач – 1бр.”
 2. Вид на процедурата: Избор с публична покана по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет.
 3. Критерий за оценка на офертите:„икономически най-изгодна оферта“, в съответствие с чл. 14 (1) , т.2, ПМС 118/2014.
 4. Срок за подаване на оферти:
  Дата: 11/09/2023 (дд/мм/гггг)
  Час: 16.00ч Място: с. Владо Тричков, ул. 34, № 27, производствена база „Курсор ЕООД“
 5. Дата и място за отваряне на офертите:
  Дата: 12/09/2023 (дд/мм/гггг)
  Час: 10.00ч
  Място: с. Владо Тричков, ул. 34, № 27, производствена база „Курсор ЕООД“
 6. Одобрявам следните документи във връзка с провеждане на процедурата: 
  • Публична покана
  • Изисквания към офертите
  • Oферта, включваща техническо и ценово предложение (образец)
  • Техническа спецификация
  • Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г. (образец)
  • Декларация за посочване на ЕИК (образец)
  • Методика за оценка
  • Проект на Договор
 7.  Публикуване на обявата:
  Публикуването на обявата и съпътстващата документация да се извърши по реда на чл.11, ал. 2 от ПМС 118/2014. Публикуването да се извърши на следните интернет адреси:
  • Интернет страницата на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм за България: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014
  • Интернет страницата на Бенефициента Курсор ЕООД https://www.огради.com/

Пакета документи може да свалите от тук.